Menu

Chính sách bảo mật GDPR

www.ffl.org cam kết bảo vệ và tôn trọng sự riêng tư của bạn và chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn để quản lý tài khoản của bạn và để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ mà bạn yêu cầu từ chúng tôi. Đôi khi, chúng tôi muốn liên hệ với bạn về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, cũng như các nội dung khác mà bạn có thể quan tâm. Bằng cách nhấp vào gửi, bạn đồng ý cho phép chúng tôi liên hệ với bạn vì mục đích này và cho phép www.ffl.org lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân được gửi ở trên để cung cấp cho bạn nội dung được yêu cầu. Bạn có thể hủy đăng ký nhận những thông báo này bất cứ lúc nào. Để biết thêm thông tin về cách hủy đăng ký, thực tiễn bảo mật của chúng tôi và cách chúng tôi cam kết bảo vệ và tôn trọng quyền riêng tư của bạn, vui lòng xem lại Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Giới thiệu Chúng tôi cam kết bảo vệ sự riêng tư của khách truy cập trang web, tình nguyện viên và các nhà tài trợ của chúng tôi. Chính sách này áp dụng khi chúng tôi đóng vai trò là người kiểm soát dữ liệu đối với dữ liệu cá nhân của khách truy cập trang web và người dùng dịch vụ của chúng tôi; nói cách khác, nơi chúng tôi xác định mục đích và phương tiện của việc xử lý dữ liệu cá nhân đó. Chúng tôi sử dụng cookie trên trang web của chúng tôi. Trong chừng mực những cookie đó không hoàn toàn cần thiết cho việc cung cấp trang web và dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookie khi bạn truy cập trang web của chúng tôi lần đầu tiên. Trong chính sách này, “chúng tôi”, “chúng tôi” và “của chúng tôi” đề cập đến Food for Life Global - Châu Mỹ Để biết thêm thông tin về chúng tôi, hãy xem Phần 12. Cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn Trong Phần 2 này, chúng tôi đã đưa ra: (a) các danh mục chung của dữ liệu cá nhân mà chúng tôi có thể xử lý; (b) trong trường hợp dữ liệu cá nhân mà chúng tôi không lấy trực tiếp từ bạn, nguồn và các danh mục cụ thể của dữ liệu đó; (c) các mục đích mà chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân; và (d) các cơ sở pháp lý của quá trình xử lý. Chúng tôi có thể xử lý dữ liệu về việc bạn sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi (“dữ liệu sử dụng”). Dữ liệu sử dụng có thể bao gồm địa chỉ IP, vị trí địa lý, loại và phiên bản trình duyệt, hệ điều hành, nguồn giới thiệu, thời lượng truy cập, số lần xem trang và đường dẫn điều hướng trang web, cũng như thông tin về thời gian, tần suất và hình thức sử dụng dịch vụ của bạn. Nguồn của dữ liệu sử dụng là hệ thống theo dõi phân tích của chúng tôi. Dữ liệu sử dụng này có thể được xử lý cho các mục đích phân tích việc sử dụng trang web và các dịch vụ. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý này là lợi ích hợp pháp của chúng tôi, cụ thể là theo dõi và cải thiện trang web của chúng tôi cũng như trải nghiệm của người dùng. Chúng tôi có thể xử lý dữ liệu tài khoản của bạn ("dữ liệu tài khoản"). Dữ liệu tài khoản có thể bao gồm tên và địa chỉ email của bạn. Nguồn của dữ liệu tài khoản là bạn hoặc chủ nhân của bạn. Dữ liệu tài khoản có thể được xử lý cho các mục đích vận hành trang web của chúng tôi, cung cấp dịch vụ của chúng tôi, đảm bảo tính bảo mật của trang web và dịch vụ của chúng tôi, duy trì các bản sao lưu cơ sở dữ liệu của chúng tôi và liên lạc với bạn. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý này là lợi ích hợp pháp của chúng tôi, cụ thể là việc quản lý trang web và hoạt động kinh doanh của chúng tôi một cách thích hợp. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn có trong hồ sơ cá nhân của bạn trên trang web của chúng tôi (“dữ liệu hồ sơ“). Dữ liệu hồ sơ có thể bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn. Dữ liệu hồ sơ có thể được xử lý cho các mục đích cho phép và giám sát việc bạn sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý này là lợi ích hợp pháp của chúng tôi, cụ thể là việc quản lý trang web và hoạt động kinh doanh của chúng tôi một cách thích hợp. Chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn được cung cấp trong quá trình sử dụng dịch vụ của chúng tôi (“dữ liệu dịch vụ”). Dữ liệu dịch vụ có thể được xử lý cho các mục đích vận hành trang web của chúng tôi, cung cấp dịch vụ của chúng tôi, đảm bảo tính bảo mật của trang web và dịch vụ của chúng tôi, duy trì các bản sao lưu cơ sở dữ liệu của chúng tôi và liên lạc với bạn. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý này là lợi ích hợp pháp của chúng tôi, cụ thể là việc quản lý trang web và hoạt động kinh doanh của chúng tôi một cách thích hợp. Chúng tôi có thể xử lý thông tin có trong bất kỳ yêu cầu nào mà bạn gửi cho chúng tôi liên quan đến hàng hóa và / hoặc dịch vụ (“dữ liệu điều tra”). Dữ liệu điều tra có thể được xử lý cho các mục đích cung cấp, tiếp thị và bán hàng hóa và / hoặc dịch vụ có liên quan cho bạn. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý này là sự đồng ý. Chúng tôi có thể xử lý thông tin liên quan đến các giao dịch, bao gồm cả việc mua hàng hóa và dịch vụ, mà bạn thực hiện với chúng tôi và / hoặc thông qua trang web của chúng tôi (“dữ liệu giao dịch”). Dữ liệu giao dịch có thể bao gồm chi tiết liên hệ của bạn, chi tiết thẻ của bạn và chi tiết giao dịch. Dữ liệu giao dịch có thể được xử lý cho mục đích cung cấp hàng hóa và dịch vụ đã mua và lưu giữ hồ sơ thích hợp về các giao dịch đó. Cơ sở pháp lý cho quá trình xử lý này là việc thực hiện hợp đồng giữa bạn và chúng tôi và / hoặc thực hiện các bước, theo yêu cầu của bạn, để ký kết hợp đồng đó và lợi ích hợp pháp của chúng tôi, cụ thể là quản trị phù hợp trang web và doanh nghiệp của chúng tôi. Chúng tôi có thể xử lý thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi với mục đích đăng ký nhận thông báo qua email và / hoặc bản tin của chúng tôi (“dữ liệu thông báo”). Dữ liệu thông báo có thể được xử lý nhằm mục đích gửi cho bạn các thông báo và / hoặc bản tin có liên quan. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý này là sự đồng ý. Chúng tôi có thể xử lý bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn được xác định trong chính sách này khi cần thiết cho việc thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý, cho dù trong thủ tục tòa án hay thủ tục hành chính hoặc ngoài tòa án. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý này là lợi ích hợp pháp của chúng tôi, cụ thể là bảo vệ và khẳng định quyền hợp pháp của chúng tôi, quyền hợp pháp của bạn và quyền hợp pháp của người khác. Ngoài các mục đích cụ thể mà chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn được nêu trong Phần 2 này, chúng tôi cũng có thể xử lý bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn khi việc xử lý đó là cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý mà chúng tôi phải tuân thủ hoặc theo thứ tự để bảo vệ lợi ích sống còn của bạn hoặc lợi ích sống còn của một người tự nhiên khác. Vui lòng không cung cấp dữ liệu cá nhân của bất kỳ ai khác cho chúng tôi, trừ khi chúng tôi nhắc bạn làm như vậy. Cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn cho người khác Chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho các công ty bảo hiểm và / hoặc cố vấn chuyên nghiệp của chúng tôi trong chừng mực cần thiết hợp lý cho các mục đích nhận hoặc duy trì phạm vi bảo hiểm, quản lý rủi ro, nhận tư vấn chuyên môn hoặc thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ pháp luật khiếu nại, cho dù trong thủ tục tòa án hoặc trong một thủ tục hành chính hoặc ngoài tòa án. Các giao dịch tài chính liên quan đến trang web và dịch vụ của chúng tôi được xử lý bởi các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của chúng tôi, Paypal và Stripe. Chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ dữ liệu giao dịch với các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của mình trong phạm vi cần thiết cho mục đích xử lý các khoản thanh toán của bạn, hoàn trả các khoản thanh toán đó và giải quyết các khiếu nại và thắc mắc liên quan đến các khoản thanh toán và hoàn phí đó. Bạn có thể tìm thông tin về các chính sách và thông lệ về quyền riêng tư của nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tại https://www.paypal.com/ca/webapps/mpp/ua/privacy-full và https://stripe.com/us/privacy. Chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu yêu cầu của bạn cho một hoặc nhiều nhà cung cấp hàng hóa và dịch vụ bên thứ ba đã chọn được xác định trên trang web của chúng tôi với mục đích cho phép họ liên hệ với bạn để họ có thể cung cấp, tiếp thị và bán cho bạn hàng hóa và / hoặc dịch vụ có liên quan . Mỗi bên thứ ba như vậy sẽ hoạt động như một bên kiểm soát dữ liệu liên quan đến dữ liệu điều tra mà chúng tôi cung cấp cho bên đó; và khi liên hệ với bạn, mỗi bên thứ ba như vậy sẽ cung cấp cho bạn bản sao của chính sách bảo mật của chính họ, chính sách này sẽ chi phối việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bên thứ ba đó. Ngoài những tiết lộ cụ thể về dữ liệu cá nhân được nêu trong Mục 3 này, chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn khi việc tiết lộ đó là cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý mà chúng tôi phải tuân theo hoặc để bảo vệ lợi ích quan trọng của bạn lợi ích của một thể nhân khác. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn khi việc tiết lộ đó là cần thiết cho việc thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý, cho dù là trong thủ tục tòa án hoặc trong thủ tục hành chính hoặc ngoài tòa án. Chuyển giao quốc tế dữ liệu cá nhân của bạn Trong Phần 4 này, chúng tôi cung cấp thông tin về các trường hợp dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chuyển đến các quốc gia bên ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA). Các cơ sở lưu trữ cho trang web của chúng tôi được đặt tại Hoa Kỳ. Ủy ban Châu Âu đã đưa ra “quyết định đầy đủ” đối với luật bảo vệ dữ liệu của mỗi quốc gia này. Việc chuyển đến từng quốc gia này sẽ được bảo vệ bằng các biện pháp bảo vệ thích hợp, cụ thể là việc sử dụng các điều khoản bảo vệ dữ liệu tiêu chuẩn đã được Ủy ban Châu Âu thông qua hoặc phê duyệt, một bản sao mà bạn có thể lấy từ [nguồn]. Bạn xác nhận rằng dữ liệu cá nhân mà bạn gửi để xuất bản thông qua trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi có thể có sẵn, qua internet, trên khắp thế giới. Chúng tôi không thể ngăn chặn việc người khác sử dụng (hoặc lạm dụng) dữ liệu cá nhân đó. Lưu giữ và xóa dữ liệu cá nhân Mục 5 này đưa ra các chính sách và quy trình lưu giữ dữ liệu của chúng tôi, được thiết kế để giúp đảm bảo rằng chúng tôi tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của mình liên quan đến việc lưu giữ và xóa dữ liệu cá nhân. Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý cho bất kỳ mục đích hoặc mục đích nào sẽ không được lưu giữ lâu hơn cần thiết cho mục đích đó hoặc các mục đích đó. Chúng tôi sẽ lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn như sau: (a) dữ liệu cá nhân sẽ được lưu giữ trong khoảng thời gian tối thiểu là 1 ngày sau ngày 25 tháng 2018 năm 20 và trong khoảng thời gian tối đa là 25,2018 năm sau ngày XNUMX tháng XNUMX năm XNUMX. Trong một số trường hợp, chúng tôi không thể xác định trước khoảng thời gian mà dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được lưu giữ. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ xác định khoảng thời gian lưu giữ dựa trên các tiêu chí sau: (a) khoảng thời gian lưu giữ dữ liệu cá nhân sẽ được xác định dựa trên sự tham gia của các nhà tài trợ hoặc nếu bạn đã đăng ký vào danh sách gửi thư của chúng tôi. Mặc dù các quy định khác của Phần 5 này, chúng tôi có thể giữ lại dữ liệu cá nhân của bạn khi việc lưu giữ đó là cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý mà chúng tôi phải tuân theo hoặc để bảo vệ lợi ích quan trọng của bạn hoặc lợi ích sống còn của một thể nhân khác. Sửa đổi Chúng tôi có thể cập nhật chính sách này theo thời gian bằng cách xuất bản một phiên bản mới trên trang web của chúng tôi. Thỉnh thoảng bạn nên kiểm tra trang này để đảm bảo bạn hài lòng với bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách này. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi đối với chính sách này trên trang web của chúng tôi. Quyền của bạn Trong Phần 7 này, chúng tôi đã tóm tắt các quyền mà bạn có theo luật bảo vệ dữ liệu. Một số quyền rất phức tạp và không phải tất cả các chi tiết đều được đưa vào tóm tắt của chúng tôi. Theo đó, bạn nên đọc các luật liên quan và hướng dẫn từ các cơ quan quản lý để được giải thích đầy đủ về các quyền này. Các quyền chính của bạn theo luật bảo vệ dữ liệu là: (a) quyền truy cập; (b) quyền cải chính; (c) quyền tẩy xóa; (d) quyền hạn chế xử lý; (e) quyền phản đối việc xử lý; (f) quyền đối với tính khả chuyển của dữ liệu; (g) quyền khiếu nại với cơ quan giám sát; và (h) quyền rút lại sự đồng ý. Bạn có quyền xác nhận liệu chúng tôi có xử lý dữ liệu cá nhân của bạn hay không và chúng tôi có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân cùng với một số thông tin bổ sung nhất định ở đâu. Thông tin bổ sung đó bao gồm chi tiết về mục đích xử lý, các loại dữ liệu cá nhân có liên quan và người nhận dữ liệu cá nhân. Cung cấp cho các quyền và tự do của người khác không bị ảnh hưởng, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một bản sao dữ liệu cá nhân của bạn. Bản sao đầu tiên sẽ được cung cấp miễn phí, nhưng các bản sao bổ sung có thể phải chịu một khoản phí hợp lý. Bạn có quyền có bất kỳ dữ liệu cá nhân không chính xác nào về bạn đã được chỉnh sửa và, có tính đến các mục đích của việc xử lý, để có bất kỳ dữ liệu cá nhân không đầy đủ nào về bạn đã hoàn thành. Trong một số trường hợp, bạn có quyền xóa dữ liệu cá nhân của mình mà không bị chậm trễ quá mức. Những trường hợp đó bao gồm: dữ liệu cá nhân không còn cần thiết liên quan đến mục đích mà chúng được thu thập hoặc xử lý theo cách khác; bạn rút lại sự đồng ý đối với quá trình xử lý dựa trên sự đồng ý; bạn phản đối việc xử lý theo các quy tắc nhất định của luật bảo vệ dữ liệu hiện hành; quá trình xử lý dành cho mục đích tiếp thị trực tiếp; và dữ liệu cá nhân đã được xử lý bất hợp pháp. Tuy nhiên, có những loại trừ quyền tẩy xóa. Các loại trừ chung bao gồm trường hợp cần xử lý: để thực hiện quyền tự do ngôn luận và thông tin; để tuân thủ một nghĩa vụ pháp lý; hoặc để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các tuyên bố hợp pháp. Trong một số trường hợp, bạn có quyền hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình. Những trường hợp đó là: bạn tranh cãi về tính chính xác của dữ liệu cá nhân; xử lý là bất hợp pháp nhưng bạn phản đối việc tẩy xóa; chúng tôi không còn cần dữ liệu cá nhân cho các mục đích xử lý của chúng tôi, nhưng bạn yêu cầu dữ liệu cá nhân để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý; và bạn đã phản đối việc xử lý, đang chờ xác minh phản đối đó. Trong trường hợp việc xử lý bị hạn chế trên cơ sở này, chúng tôi có thể tiếp tục lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ chỉ xử lý theo cách khác: với sự đồng ý của bạn; để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các yêu cầu hợp pháp; để bảo vệ các quyền của một thể nhân hoặc pháp nhân khác; hoặc vì lý do quan trọng của công chúng. Bạn có quyền phản đối việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trên cơ sở liên quan đến tình huống cụ thể của bạn, nhưng chỉ trong phạm vi cơ sở pháp lý cho việc xử lý là việc xử lý là cần thiết để: thực hiện một nhiệm vụ được thực hiện trong lợi ích công cộng hoặc trong việc thực hiện bất kỳ cơ quan chính thức nào được giao cho chúng tôi; hoặc các mục đích của lợi ích hợp pháp do chúng tôi hoặc bên thứ ba theo đuổi. Nếu bạn đưa ra phản đối như vậy, chúng tôi sẽ ngừng xử lý thông tin cá nhân trừ khi chúng tôi có thể chứng minh được các căn cứ hợp pháp thuyết phục để xử lý vốn ảnh hưởng đến lợi ích, quyền và tự do của bạn hoặc việc xử lý là để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý. Bạn có quyền phản đối việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị trực tiếp (bao gồm cả việc lập hồ sơ cho mục đích tiếp thị trực tiếp). Nếu bạn phản đối như vậy, chúng tôi sẽ ngừng xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích này. Bạn có quyền phản đối việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích nghiên cứu khoa học hoặc lịch sử hoặc mục đích thống kê với lý do liên quan đến tình huống cụ thể của bạn, trừ khi việc xử lý là cần thiết để thực hiện một nhiệm vụ được thực hiện vì lý do lợi ích công cộng. Trong phạm vi cơ sở pháp lý để chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là: (a) sự đồng ý; hoặc (b) rằng quá trình xử lý là cần thiết để thực hiện hợp đồng mà bạn tham gia hoặc để thực hiện các bước theo yêu cầu của bạn trước khi giao kết hợp đồng và quá trình xử lý đó được thực hiện bằng các phương tiện tự động, bạn có quyền để nhận dữ liệu cá nhân của bạn từ chúng tôi ở định dạng có cấu trúc, được sử dụng phổ biến và máy có thể đọc được. Tuy nhiên, quyền này không được áp dụng nếu nó có thể ảnh hưởng xấu đến các quyền và tự do của người khác. Nếu bạn cho rằng việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn vi phạm luật bảo vệ dữ liệu, bạn có quyền hợp pháp để khiếu nại với cơ quan giám sát chịu trách nhiệm bảo vệ dữ liệu. Bạn có thể làm như vậy tại quốc gia thành viên EU nơi thường trú của bạn, nơi làm việc hoặc nơi bị cáo buộc vi phạm. Trong phạm vi cơ sở pháp lý để chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn là sự đồng ý, bạn có quyền rút lại sự đồng ý đó bất kỳ lúc nào. Việc rút tiền sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của quá trình xử lý trước khi rút tiền. Bạn có thể thực hiện bất kỳ quyền nào liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn bằng cách thông báo bằng văn bản cho chúng tôi. Giới thiệu về cookie Cookie là một tệp chứa một mã định danh (một chuỗi các chữ cái và số) được máy chủ web gửi đến trình duyệt web và được trình duyệt lưu trữ. Sau đó, số nhận dạng được gửi trở lại máy chủ mỗi khi trình duyệt yêu cầu một trang từ máy chủ. Các cookie có thể là cookie cookie liên tục của các ứng dụng hay các phiên bản quy định về các ứng dụng khác, các cookie liên tục sẽ được lưu trữ bởi một trình duyệt web và sẽ vẫn có hiệu lực cho đến ngày hết hạn, trừ khi người dùng xóa trước ngày hết hạn; mặt khác, cookie phiên sẽ hết hạn vào cuối phiên người dùng khi đóng trình duyệt web. Cookie thường không chứa bất kỳ thông tin nào nhận dạng cá nhân người dùng, nhưng thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu trữ về bạn có thể được liên kết với thông tin được lưu trữ và lấy từ cookie. Cookie mà chúng tôi sử dụng Chúng tôi sử dụng cookie cho các mục đích sau: (a) xác thực - chúng tôi sử dụng cookie để nhận dạng bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi và khi bạn điều hướng trang web của chúng tôi (cookie được sử dụng cho mục đích này là: [nhận dạng cookie]); (b) trạng thái - chúng tôi sử dụng cookie để giúp chúng tôi xác định xem bạn có đăng nhập vào trang web của chúng tôi hay không (cookie được sử dụng cho mục đích này là: [nhận dạng cookie]); (c) cá nhân hóa - chúng tôi sử dụng cookie để lưu trữ thông tin về sở thích của bạn và để cá nhân hóa trang web cho bạn (cookie được sử dụng cho mục đích này là: [cookie nhận dạng]); (d) bảo mật - chúng tôi sử dụng cookie như một yếu tố của các biện pháp bảo mật được sử dụng để bảo vệ tài khoản người dùng, bao gồm ngăn chặn việc sử dụng gian lận thông tin đăng nhập và để bảo vệ trang web và dịch vụ của chúng tôi nói chung (cookie được sử dụng cho mục đích này là: [nhận dạng cookie]) ; (e) phân tích - chúng tôi sử dụng cookie để giúp chúng tôi phân tích việc sử dụng và hiệu suất của trang web và dịch vụ của chúng tôi (cookie được sử dụng cho mục đích này là: [nhận dạng cookie]); andv (f) sự đồng ý về cookie - chúng tôi sử dụng cookie để lưu trữ các tùy chọn của bạn liên quan đến việc sử dụng cookie nói chung (cookie được sử dụng cho mục đích này là: [nhận dạng cookie]). Giới thiệu về cookie Cookie là một tệp chứa một mã định danh (một chuỗi các chữ cái và số) được máy chủ web gửi đến trình duyệt web và được trình duyệt lưu trữ. Sau đó, số nhận dạng được gửi trở lại máy chủ mỗi khi trình duyệt yêu cầu một trang từ máy chủ. Các cookie có thể là cookie cookie liên tục của các ứng dụng hay các phiên bản quy định về các ứng dụng khác, các cookie liên tục sẽ được lưu trữ bởi một trình duyệt web và sẽ vẫn có hiệu lực cho đến ngày hết hạn, trừ khi người dùng xóa trước ngày hết hạn; mặt khác, cookie phiên sẽ hết hạn vào cuối phiên người dùng khi đóng trình duyệt web. Cookie thường không chứa bất kỳ thông tin nào nhận dạng cá nhân người dùng, nhưng thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu trữ về bạn có thể được liên kết với thông tin được lưu trữ và lấy từ cookie. Cookie mà chúng tôi sử dụng Chúng tôi sử dụng cookie cho các mục đích sau: (a) xác thực - chúng tôi sử dụng cookie để nhận dạng bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi và khi bạn điều hướng trang web của chúng tôi (cookie được sử dụng cho mục đích này là: [nhận dạng cookie]); (b) trạng thái - chúng tôi sử dụng cookie để giúp chúng tôi xác định xem bạn có đăng nhập vào trang web của chúng tôi hay không (cookie được sử dụng cho mục đích này là: [nhận dạng cookie]); (c) cá nhân hóa - chúng tôi sử dụng cookie để lưu trữ thông tin về sở thích của bạn và để cá nhân hóa trang web cho bạn (cookie được sử dụng cho mục đích này là: [cookie nhận dạng]); (d) bảo mật - chúng tôi sử dụng cookie như một yếu tố của các biện pháp bảo mật được sử dụng để bảo vệ tài khoản người dùng, bao gồm ngăn chặn việc sử dụng gian lận thông tin đăng nhập và để bảo vệ trang web và dịch vụ của chúng tôi nói chung (cookie được sử dụng cho mục đích này là: [nhận dạng cookie]) ; (e) phân tích - chúng tôi sử dụng cookie để giúp chúng tôi phân tích việc sử dụng và hiệu suất của trang web và dịch vụ của chúng tôi (cookie được sử dụng cho mục đích này là: [nhận dạng cookie]); andv (f) sự đồng ý về cookie - chúng tôi sử dụng cookie để lưu trữ các tùy chọn của bạn liên quan đến việc sử dụng cookie nói chung (cookie được sử dụng cho mục đích này là: [nhận dạng cookie]). Cookie được sử dụng bởi các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi Các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi sử dụng cookie và những cookie đó có thể được lưu trữ trên máy tính của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng Google Analytics để phân tích việc sử dụng trang web của mình. Google Analytics thu thập thông tin về việc sử dụng trang web bằng cookie. Thông tin thu thập liên quan đến trang web của chúng tôi được sử dụng để tạo báo cáo về việc sử dụng trang web của chúng tôi. Chính sách bảo mật của Google có sẵn tại: https://www.google.com/policies/privacy/. Chúng tôi sử dụng Godaddy để lưu trữ trang web của chúng tôi. Dịch vụ này sử dụng cookie để theo dõi hoạt động của trang web. Bạn có thể xem chính sách bảo mật của nhà cung cấp dịch vụ này tại https://www.godaddy.com/agreements/ShowDoc.aspx. Quản lý cookie Hầu hết các trình duyệt đều cho phép bạn từ chối chấp nhận cookie và xóa cookie. Các phương pháp để làm như vậy khác nhau giữa các trình duyệt và giữa các phiên bản. Tuy nhiên, bạn có thể nhận được thông tin cập nhật về cách chặn và xóa cookie qua các liên kết sau: (a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=vi (Chrome); (b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox); (c) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera); (d) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer); (e) https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac (Safari); và (f) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge). Chặn tất cả cookie sẽ có tác động tiêu cực đến khả năng sử dụng của nhiều trang web. Nếu bạn chặn cookie, bạn sẽ không thể sử dụng tất cả các tính năng trên trang web của chúng tôi. Food for Life Global - Americas Inc .. Chúng tôi được đăng ký tại Hoa Kỳ theo số đăng ký 36-4887167 và văn phòng đăng ký của chúng tôi tại 3911 Concord Pike # 8030 Wilmington, DE 19803. Địa điểm kinh doanh chính của chúng tôi là 3911 Concord Pike # 8030 Wilmington, DE 19803. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi: (a) qua đường bưu điện, đến địa chỉ bưu điện nêu trên; (b) sử dụng biểu mẫu liên hệ trên trang web của chúng tôi; (c) qua điện thoại, theo số liên lạc được công bố trên trang web của chúng tôi theo thời gian; hoặc (d) qua email, sử dụng địa chỉ email được công bố trên trang web của chúng tôi theo thời gian. Nhân viên bảo vệ dữ liệu Chi tiết liên hệ của nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi là: Paul Rodney Turner, pturner@4hr.f77.myftpupload.com. TẢI XUỐNG CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA CHÚNG TÔI