Food for Life Global cam kết giải quyết nạn đói thế giới thông qua việc giải quyết nguyên nhân gốc rễ - bất bình đẳng về tinh thần. Chiến lược của chúng tôi là thể hiện tình yêu và sự tôn trọng đối với tất cả chúng sinh thông qua việc phân phối tự do các bữa ăn dựa trên thực vật (không bạo lực) được chuẩn bị với ý định yêu thương. Đó là tình yêu và sự tôn trọng trong hành động.

Chúng tôi hiểu mối liên hệ rõ ràng của sữa thương mại với việc lạm dụng bán buôn hàng tỷ con bò, bò và bê vô tội, và do đó, chúng tôi KHÔNG bỏ qua việc sử dụng bất kỳ sản phẩm sữa thương mại nào trong bất kỳ dự án nào của chúng tôi. Tất cả các khoản tiền được thu thập bởi các nhà tài trợ được sử dụng riêng cho các thành phần thuần chay. Hơn nữa, Food for Life Global không và sẽ không hỗ trợ bất kỳ chi nhánh nào bây giờ và trong tương lai không hoàn toàn thuần chay.

Hình ảnh

Các nhà tài trợ có thể được đảm bảo rằng tất cả các đóng góp chỉ được sử dụng để phân phối và hoạt động thực phẩm thuần chay.