Nếu bạn đã có một kinh nghiệm với Food for Life Global đại diện hoặc chương trình cứu trợ, xin vui lòng chia sẻ nó ở đây. Chúng tôi rất thích nghe suy nghĩ và cảm xúc của bạn.

Hãy cho chúng tôi những gì bạn thích về Food for Life Global

* Một số câu hỏi bắt buộc