Các dự án của chúng tôi

Mạng lưới của chúng tôi bao gồm hơn 200 dự án

Food for Life Global hỗ trợ các dự án phù hợp với chúng tôi mục đích và mục tiêu

Kiểm tra các hướng dẫn cho bắt đầu dự án Food for Life của riêng bạn.

Danh sách các dự án sau đây được liên kết với Food for Life Global và do đó chúng tôi khuyến khích công chúng ủng hộ họ. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Food for Life Global chỉ hỗ trợ tài chính cho các dự án thuần chay 100%, trong đó hầu hết các dự án này là. Nếu bạn lo lắng về sự đóng góp của mình hỗ trợ cho một dự án không thuần chay, hãy yên tâm rằng FFLG chỉ cung cấp tài trợ cho các dự án thuần chay.