GDPR-privacybeleid

www.ffl.org doet er alles aan om uw privacy te beschermen en te respecteren, en we zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken om uw account te beheren en om de producten en diensten te leveren die u bij ons hebt aangevraagd. Van tijd tot tijd willen we contact met u opnemen over onze producten en diensten, evenals over andere inhoud die voor u interessant kan zijn. Door op verzenden te klikken, stemt u ermee in dat wij voor dit doel contact met u opnemen en geeft u www.ffl.org toestemming om de hierboven ingediende persoonlijke informatie op te slaan en te verwerken om u van de gevraagde inhoud te voorzien. U kunt zich op elk moment afmelden voor deze communicatie. Raadpleeg ons Privacybeleid voor meer informatie over hoe u zich kunt afmelden, onze privacypraktijken en hoe we ons inzetten voor het beschermen en respecteren van uw privacy.

Privacy policy

Inleiding Wij zetten ons in om de privacy van onze websitebezoekers, vrijwilligers en donateurs te waarborgen. Dit beleid is van toepassing wanneer we optreden als gegevensbeheerder met betrekking tot de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers en servicegebruikers; met andere woorden, waar wij het doel en de middelen voor de verwerking van die persoonsgegevens bepalen. Wij gebruiken cookies op onze website. Voor zover die cookies niet strikt noodzakelijk zijn voor het aanbieden van onze website en diensten, zullen wij u bij het eerste bezoek aan onze website om toestemming vragen voor ons gebruik van cookies. In dit beleid verwijzen "wij", "ons" en "onze" naar: Food for Life Global - Americas Inc. Zie Sectie 12 voor meer informatie over ons. Hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken In deze sectie 2 hebben we uiteengezet: (a) de algemene categorieën van persoonlijke gegevens die we kunnen verwerken; (b) in het geval van persoonsgegevens die we niet rechtstreeks van u hebben verkregen, de bron en specifieke categorieën van die gegevens; (c) de doeleinden waarvoor we persoonsgegevens kunnen verwerken; en (d) de rechtsgronden van de verwerking. We kunnen gegevens verwerken over uw gebruik van onze website en diensten (“gebruiksgegevens”). De gebruiksgegevens kunnen uw IP-adres, geografische locatie, browsertype en -versie, besturingssysteem, verwijzingsbron, bezoekduur, paginaweergaven en website-navigatiepaden omvatten, evenals informatie over de timing, frequentie en het patroon van uw servicegebruik. De bron van de gebruiksgegevens is ons analysevolgsysteem. Deze gebruiksgegevens kunnen worden verwerkt om het gebruik van de website en diensten te analyseren. De rechtsgrond voor deze verwerking zijn onze gerechtvaardigde belangen, namelijk het monitoren en verbeteren van onze website en de gebruikerservaring. We kunnen uw accountgegevens ("accountgegevens") verwerken. De accountgegevens kunnen uw naam en e-mailadres bevatten. De bron van de accountgegevens bent u of uw werkgever. De accountgegevens kunnen worden verwerkt met het oog op de exploitatie van onze website, het leveren van onze diensten, het waarborgen van de veiligheid van onze website en diensten, het onderhouden van back-ups van onze databases en de communicatie met u. De wettelijke basis voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, namelijk het juiste beheer van onze website en ons bedrijf. We kunnen uw informatie verwerken die is opgenomen in uw persoonlijke profiel op onze website ("profielgegevens"). De profielgegevens kunnen uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres bevatten. De profielgegevens kunnen worden verwerkt om uw gebruik van onze website en diensten mogelijk te maken en te controleren. De wettelijke basis voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, namelijk het juiste beheer van onze website en ons bedrijf. We kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken die worden verstrekt in de loop van het gebruik van onze diensten ("servicegegevens"). De servicegegevens kunnen worden verwerkt met het oog op de exploitatie van onze website, het leveren van onze diensten, het waarborgen van de veiligheid van onze website en diensten, het onderhouden van back-ups van onze databases en de communicatie met u. De wettelijke basis voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, namelijk het juiste beheer van onze website en ons bedrijf. We kunnen informatie verwerken in elk verzoek dat u ons indient met betrekking tot goederen en/of diensten (“verzoekgegevens”). De onderzoeksgegevens kunnen worden verwerkt met het oog op het aanbieden, op de markt brengen en verkopen van relevante goederen en/of diensten aan u. De rechtsgrond voor deze verwerking is toestemming. We kunnen informatie verwerken met betrekking tot transacties, inclusief aankopen van goederen en diensten, die u met ons en/of via onze website aangaat (“transactiegegevens”). De transactiegegevens kunnen uw contactgegevens, uw kaartgegevens en de transactiegegevens bevatten. De transactiegegevens kunnen worden verwerkt met het oog op het leveren van de gekochte goederen en diensten en het bijhouden van een goede administratie van die transacties. De rechtsgrond voor deze verwerking is de uitvoering van een contract tussen u en ons en/of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een ​​dergelijk contract aan te gaan en onze legitieme belangen, namelijk het juiste beheer van onze website en ons bedrijf. We kunnen informatie die u ons verstrekt verwerken om u te abonneren op onze e-mailmeldingen en/of nieuwsbrieven (“meldingsgegevens”). De meldingsgegevens kunnen worden verwerkt om u de betreffende meldingen en/of nieuwsbrieven te sturen. De rechtsgrond voor deze verwerking is toestemming. We kunnen uw persoonlijke gegevens die in dit beleid worden genoemd, verwerken waar nodig voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, zowel in gerechtelijke procedures als in een administratieve of buitengerechtelijke procedure. De wettelijke basis voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, namelijk de bescherming en uitoefening van onze wettelijke rechten, uw wettelijke rechten en de wettelijke rechten van anderen. Naast de specifieke doeleinden waarvoor wij uw persoonlijke gegevens zoals uiteengezet in deze Sectie 2 kunnen verwerken, kunnen wij ook uw persoonlijke gegevens verwerken wanneer deze verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn, of om om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Geef alstublieft geen persoonlijke gegevens van iemand anders aan ons, tenzij we u daarom vragen. Uw persoonlijke gegevens aan anderen verstrekken Wij kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan onze verzekeraars en/of professionele adviseurs voor zover redelijkerwijs noodzakelijk voor het verkrijgen of behouden van verzekeringsdekking, het beheersen van risico's, het verkrijgen van professioneel advies of het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische vorderingen, hetzij in gerechtelijke procedures, hetzij in een administratieve of buitengerechtelijke procedure. Financiële transacties met betrekking tot onze website en diensten worden afgehandeld door onze betalingsdienstaanbieders, Paypal en Stripe. We delen transactiegegevens alleen met onze betalingsdienstaanbieders voor zover dit nodig is voor het verwerken van uw betalingen, het terugbetalen van dergelijke betalingen en het afhandelen van klachten en vragen met betrekking tot dergelijke betalingen en terugbetalingen. U kunt informatie over het privacybeleid en de praktijken van de betalingsdienstaanbieders vinden op https://www.paypal.com/ca/webapps/mpp/ua/privacy-full en https://stripe.com/us/privacy. We kunnen uw aanvraaggegevens bekendmaken aan een of meer van die geselecteerde externe leveranciers van goederen en diensten die op onze website zijn geïdentificeerd om hen in staat te stellen contact met u op te nemen, zodat zij u relevante goederen en/of diensten kunnen aanbieden, op de markt brengen en verkopen. . Elke dergelijke derde partij zal optreden als een gegevensbeheerder met betrekking tot de onderzoeksgegevens die we aan hem verstrekken; en door contact met u op te nemen, zal elke dergelijke derde partij u een kopie verstrekken van zijn eigen privacybeleid, dat het gebruik van uw persoonlijke gegevens door die derde partij zal regelen. In aanvulling op de specifieke openbaarmakingen van persoonsgegevens in deze Sectie 3, kunnen wij uw persoonlijke gegevens vrijgeven wanneer dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen, of om uw vitale belangen of de vitale belangen te beschermen belangen van een andere natuurlijke persoon. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook vrijgeven wanneer een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, zowel in gerechtelijke procedures als in een administratieve of buitengerechtelijke procedure. Internationale doorgifte van uw persoonsgegevens In deze sectie 4 geven we informatie over de omstandigheden waarin uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). De hostingfaciliteiten voor onze website bevinden zich in de Verenigde Staten. De Europese Commissie heeft een "adequaatheidsbesluit" genomen met betrekking tot de gegevensbeschermingswetten van elk van deze landen. Doorgifte naar elk van deze landen wordt beschermd door passende waarborgen, namelijk het gebruik van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn aangenomen of goedgekeurd door de Europese Commissie, waarvan u een kopie kunt verkrijgen bij [bron]. U erkent dat persoonlijke gegevens die u indient voor publicatie via onze website of diensten via internet over de hele wereld beschikbaar kunnen zijn. We kunnen het gebruik (of misbruik) van dergelijke persoonsgegevens door anderen niet voorkomen. Bewaren en verwijderen van persoonlijke gegevens Dit artikel 5 beschrijft ons beleid en onze procedure voor het bewaren van gegevens, die zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat we voldoen aan onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot het bewaren en verwijderen van persoonlijke gegevens. Persoonsgegevens die wij voor welk doel dan ook of doeleinden verwerken, worden niet langer bewaard dan nodig is voor dat doel of die doeleinden. We bewaren uw persoonlijke gegevens als volgt: (a) persoonlijke gegevens worden bewaard voor een periode van minimaal 1 dag na 25 mei 2018 en voor een maximale periode van 20 jaar na 25,2018 mei XNUMX. In sommige gevallen is het voor ons niet mogelijk om vooraf de termijnen aan te geven gedurende welke uw persoonsgegevens worden bewaard. In dergelijke gevallen bepalen we de bewaartermijn op basis van de volgende criteria: (a) de bewaartermijn van persoonsgegevens wordt bepaald op basis van donorbetrokkenheid of als u bent geabonneerd op onze mailinglijst. Niettegenstaande de overige bepalingen van deze Sectie 5, kunnen wij uw persoonlijke gegevens bewaren wanneer deze bewaring noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Wijzigingen We kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie op onze website te publiceren. U moet deze pagina af en toe controleren om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen in dit beleid. We zullen u op onze website op de hoogte stellen van wijzigingen in dit beleid. Uw rechten In deze sectie 7 hebben we de rechten samengevat die u heeft op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Sommige rechten zijn complex en niet alle details zijn opgenomen in onze samenvattingen. Dienovereenkomstig dient u de relevante wetten en richtlijnen van de regelgevende instanties te lezen voor een volledige uitleg van deze rechten. Uw belangrijkste rechten onder de wetgeving inzake gegevensbescherming zijn: (a) het recht op toegang; (b) het recht op rectificatie; (c) het recht op gegevenswissing; (d) het recht om de verwerking te beperken; (e) het recht om bezwaar te maken tegen verwerking; (f) het recht op gegevensoverdraagbaarheid; (g) het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit; en (h) het recht om toestemming in te trekken. U hebt het recht op bevestiging of we uw persoonsgegevens al dan niet verwerken en, waar we dat doen, toegang tot de persoonsgegevens, samen met bepaalde aanvullende informatie. Die aanvullende informatie omvat details over de doeleinden van de verwerking, de categorieën van persoonsgegevens in kwestie en de ontvangers van de persoonsgegevens. Op voorwaarde dat de rechten en vrijheden van anderen niet worden aangetast, zullen we u een kopie van uw persoonlijke gegevens verstrekken. Het eerste exemplaar wordt gratis verstrekt, maar voor extra exemplaren kan een redelijke vergoeding worden gevraagd. U hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens over u te laten corrigeren en, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, om onvolledige persoonlijke gegevens over u ingevuld te hebben. In sommige omstandigheden hebt u het recht om uw persoonlijke gegevens zonder onnodige vertraging te wissen. Die omstandigheden zijn onder meer: ​​de persoonsgegevens zijn niet langer nodig in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt; u trekt uw toestemming voor op toestemming gebaseerde verwerking in; u maakt bezwaar tegen de verwerking volgens bepaalde regels van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming; de verwerking is voor direct marketingdoeleinden; en de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt. Er zijn echter uitsluitingen van het recht op gegevenswissing. De algemene uitsluitingen omvatten waar verwerking noodzakelijk is: voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie; om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims. In bepaalde omstandigheden heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Die omstandigheden zijn: u betwist de juistheid van de persoonsgegevens; de verwerking is onrechtmatig, maar u verzet zich tegen het wissen; wij hebben de persoonsgegevens niet langer nodig voor onze verwerking, maar u heeft persoonsgegevens nodig voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims; en u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van de verificatie van dat bezwaar. Wanneer de verwerking op deze basis is beperkt, kunnen we uw persoonlijke gegevens blijven opslaan. We zullen het echter alleen anders verwerken: met uw toestemming; voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims; voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon; of om redenen van zwaarwegend algemeen belang. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, maar alleen voor zover de rechtsgrond voor de verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor: de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd in de algemeen belang of bij de uitoefening van enig openbaar gezag dat aan ons is toevertrouwd; of de doeleinden van de legitieme belangen die door ons of door een derde partij worden nagestreefd. Als u een dergelijk bezwaar maakt, zullen we stoppen met het verwerken van de persoonlijke informatie, tenzij we dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden (inclusief profilering voor directmarketingdoeleinden). Als u een dergelijk bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens voor dit doeleinde niet meer verwerken. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die om redenen van openbaar belang wordt uitgevoerd. Voor zover de rechtsgrond voor onze verwerking van uw persoonsgegevens is: (a) toestemming; of (b) dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract, en dergelijke verwerking wordt uitgevoerd met geautomatiseerde middelen, hebt u het recht om uw persoonsgegevens van ons te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat. Dit recht is echter niet van toepassing wanneer het afbreuk zou doen aan de rechten en vrijheden van anderen. Als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonlijke informatie in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, heeft u het wettelijke recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming. U kunt dit doen in de EU-lidstaat van uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk. Voor zover de wettelijke basis voor onze verwerking van uw persoonlijke gegevens toestemming is, hebt u het recht om die toestemming op elk moment in te trekken. Intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking. U kunt uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens uitoefenen door ons schriftelijk op de hoogte te stellen. Over cookies Een cookie is een bestand met een identifier (een reeks letters en cijfers) dat door een webserver naar een webbrowser wordt verzonden en door de browser wordt opgeslagen. De identifier wordt vervolgens teruggestuurd naar de server telkens wanneer de browser een pagina van de server opvraagt. Cookies kunnen ofwel "permanente" cookies of "sessie" -cookies zijn: een permanente cookie wordt door een webbrowser opgeslagen en blijft geldig tot de ingestelde vervaldatum, tenzij de gebruiker deze vóór de vervaldatum verwijdert; een sessiecookie vervalt daarentegen aan het einde van de gebruikerssessie, wanneer de webbrowser wordt gesloten. Cookies bevatten meestal geen informatie die een gebruiker persoonlijk identificeert, maar persoonlijke informatie die wij over u opslaan, kan worden gekoppeld aan de informatie die is opgeslagen in en is verkregen uit cookies. Cookies die we gebruiken We gebruiken cookies voor de volgende doeleinden: (a) authenticatie – we gebruiken cookies om u te identificeren wanneer u onze website bezoekt en terwijl u op onze website navigeert (cookies die voor dit doel worden gebruikt zijn: [cookies identificeren]); (b) status – we gebruiken cookies om ons te helpen bepalen of u bent ingelogd op onze website (cookies die voor dit doel worden gebruikt zijn: [cookies identificeren]); (c) personalisatie – we gebruiken cookies om informatie over uw voorkeuren op te slaan en om de website voor u te personaliseren (cookies die voor dit doel worden gebruikt zijn: [cookies identificeren]); (d) veiligheid – we gebruiken cookies als onderdeel van de beveiligingsmaatregelen die worden gebruikt om gebruikersaccounts te beschermen, inclusief het voorkomen van frauduleus gebruik van inloggegevens, en om onze website en diensten in het algemeen te beschermen (cookies die voor dit doel worden gebruikt zijn: [cookies identificeren]) ; (e) analyse – we gebruiken cookies om ons te helpen het gebruik en de prestaties van onze website en diensten te analyseren (cookies die voor dit doel worden gebruikt zijn: [cookies identificeren]); andv (f) toestemming voor cookies – we gebruiken cookies om uw voorkeuren met betrekking tot het gebruik van cookies in het algemeen op te slaan (cookies die voor dit doel worden gebruikt zijn: [cookies identificeren]). Over cookies Een cookie is een bestand met een identifier (een reeks letters en cijfers) dat door een webserver naar een webbrowser wordt verzonden en door de browser wordt opgeslagen. De identifier wordt vervolgens teruggestuurd naar de server telkens wanneer de browser een pagina van de server opvraagt. Cookies kunnen ofwel "permanente" cookies of "sessie" -cookies zijn: een permanente cookie wordt door een webbrowser opgeslagen en blijft geldig tot de ingestelde vervaldatum, tenzij de gebruiker deze vóór de vervaldatum verwijdert; een sessiecookie vervalt daarentegen aan het einde van de gebruikerssessie, wanneer de webbrowser wordt gesloten. Cookies bevatten meestal geen informatie die een gebruiker persoonlijk identificeert, maar persoonlijke informatie die wij over u opslaan, kan worden gekoppeld aan de informatie die is opgeslagen in en is verkregen uit cookies. Cookies die we gebruiken We gebruiken cookies voor de volgende doeleinden: (a) authenticatie – we gebruiken cookies om u te identificeren wanneer u onze website bezoekt en terwijl u op onze website navigeert (cookies die voor dit doel worden gebruikt zijn: [cookies identificeren]); (b) status – we gebruiken cookies om ons te helpen bepalen of u bent ingelogd op onze website (cookies die voor dit doel worden gebruikt zijn: [cookies identificeren]); (c) personalisatie – we gebruiken cookies om informatie over uw voorkeuren op te slaan en om de website voor u te personaliseren (cookies die voor dit doel worden gebruikt zijn: [cookies identificeren]); (d) veiligheid – we gebruiken cookies als onderdeel van de beveiligingsmaatregelen die worden gebruikt om gebruikersaccounts te beschermen, inclusief het voorkomen van frauduleus gebruik van inloggegevens, en om onze website en diensten in het algemeen te beschermen (cookies die voor dit doel worden gebruikt zijn: [cookies identificeren]) ; (e) analyse – we gebruiken cookies om ons te helpen het gebruik en de prestaties van onze website en diensten te analyseren (cookies die voor dit doel worden gebruikt zijn: [cookies identificeren]); andv (f) toestemming voor cookies – we gebruiken cookies om uw voorkeuren met betrekking tot het gebruik van cookies in het algemeen op te slaan (cookies die voor dit doel worden gebruikt zijn: [cookies identificeren]). Cookies die worden gebruikt door onze serviceproviders Onze serviceproviders gebruiken cookies en deze cookies kunnen op uw computer worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren. Google Analytics verzamelt door middel van cookies informatie over het gebruik van de website. De verzamelde informatie met betrekking tot onze website wordt gebruikt om rapporten op te stellen over het gebruik van onze website. Het privacybeleid van Google is beschikbaar op: https://www.google.com/policies/privacy/. We gebruiken Godaddy om onze website te hosten. Deze dienst maakt gebruik van cookies om de prestaties van de website te monitoren. U kunt het privacybeleid van deze dienstverlener bekijken op https://www.godaddy.com/agreements/ShowDoc.aspx. Cookies beheren In de meeste browsers kunt u cookies weigeren en cookies verwijderen. De methoden hiervoor variëren van browser tot browser en van versie tot versie. U kunt echter actuele informatie over het blokkeren en verwijderen van cookies verkrijgen via deze links: (a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl (Chrome); (b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox); (c) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera); (d) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer); (e) https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac (Safari); en (f) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge). Het blokkeren van alle cookies zal een negatieve invloed hebben op de bruikbaarheid van veel websites. Als u cookies blokkeert, kunt u niet alle functies van onze website gebruiken. Food for Life Global – Americas Inc.. We zijn geregistreerd in de Verenigde Staten onder registratienummer 36-4887167 en ons hoofdkantoor is gevestigd te 3911 Concord Pike #8030 Wilmington, DE 19803. Onze hoofdvestiging is 3911 Concord Pike #8030 Wilmington, DE 19803. U kunt contact met ons opnemen: (a) per post, op het hierboven vermelde postadres; (b) het gebruik van het contactformulier op onze website; (c) telefonisch, op het contactnummer dat van tijd tot tijd op onze website wordt gepubliceerd; of (d) per e-mail, gebruikmakend van het e-mailadres dat van tijd tot tijd op onze website wordt gepubliceerd. Functionaris voor gegevensbescherming De contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming zijn: Paul Rodney Turner, pturner@4hr.f77.myftpupload.com. DOWNLOAD ONS PRIVACYBELEID