મેનુ

બ્લોગ

સાન્ટા આના ટેકરીની ટોચ પર એક્વાડોરનો ધ્વજ ચર્ચ અને ઇક્વાડોરમાં પૃષ્ઠભૂમિમાં ગ્વાયાક્વિલ શહેર દૃશ્યમાન છે
ઘરોની પૃષ્ઠભૂમિ સામે એક્વાડોરનો ધ્વજ