મીડિયા આયકન જોર્જ કાર્ડોનાને ફૂડ યોગા મળે છે

સોમવાર, 17 ફેબ્રુઆરી, બોગોટા - ફૂડ ફોર લાઇફના ડાયરેક્ટર, પોલ રોડની ટર્નર મને કોલમ્બિયાના એક સૌથી શક્તિશાળી મીડિયા મેન, શ્રી જોર્જ કાર્ડોના, અલ એસ્પેક્ટોડોરના જનરલ ડિરેક્ટર, જે કંપની મેનેજ કરે છે.
વાંચન ચાલુ રાખો