ભંડોળ

નો ઉપયોગ કરીને ભંડોળ ઊભું કરવાનું શરૂ કરો
નીચેના કાર્યક્રમો

Food For Life Global હંમેશા સારા ભવિષ્ય માટે પ્રયત્નશીલ છે. શુદ્ધ ખોરાકના આધારે જેમને તેની જરૂર છે તેમના માટે વિશ્વને ઉન્નત કરવું. નીચે આપેલા ભંડોળ એકત્રીકરણ કાર્યક્રમો દ્વારા, FFLG વધુ પરિવર્તન માટે પ્રભાવ પાડી રહ્યું છે.

જસ્ટ ગિવિંગ
કાર્યક્રમ

આજે કંઈક અવિશ્વસનીય કરો. તમને ગમતા લોકો અને સખાવતી સંસ્થાઓ માટે ઑનલાઇન ભંડોળ ઊભું કરવું.

ફેસબુક
ફંડરાઇઝર

જોડાઓ Food For Life Global ફેસબુક ફંડરેઝર

એમેઝોન
સ્માઇલ

આધાર Food For Life Globalચેરિટી યાદીઓ સાથે -અમેરિકા ઇન્ક

માટે eBay
ચેરિટી

આધાર Food For Life Globalચેરિટી માટે eBay સાથે -Americas Inc

Food for Life Global એ 100% સ્વૈચ્છિક ભંડોળ ધરાવતી સંસ્થા છે

વસ્તુઓ પારદર્શક રાખવી

Food for Life Global એ 100% સ્વૈચ્છિક ભંડોળ ધરાવતી સંસ્થા છે. તમે આપો છો તે દરેક $ 1 માટે, 70 સેન્ટ સીધા ખોરાક રાહતને ટેકો આપતા કાર્યક્રમોમાં જાય છે. બાકીના ભંડોળમાંથી, 10 સેન્ટ ચલાવવામાં મદદ કરે છે Food for Life Globalવકીલાત, તાલીમ, શિક્ષણ અને 20 સેન્ટ સહિત આગામી $ 1 વધારવા તરફ જાય છે જેથી આપણું મહત્વનું કાર્ય ચાલુ રાખવામાં મદદ મળે.