મેનુ

ફૂડ યોગ

પોલગ્રેટ-કોમ
આવો જીવંત સમિટ
કાતરી નારંગી
કાળા પૃષ્ઠભૂમિ પર લાલ સફરજન અને પ્લાસ્ટિકની સિરીંજ
બાળકો
ગરીબ ઉદાસી છોકરો જમીન પર બેઠો છે
યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ધ્વજ આકાશ સામે ધ્વજ
હાથમાં સિક્કા
ટેબલ પર શાકાહારી ખોરાક