પૂરથી રાહત

કેન્યામાં પૂર
કેરાળા પૂર રાહત ખાદ્ય સેવા
હરિકેન હાર્વે હ્યુસ્ટન પૂર
ચેન્નઈ પૂર